ODBORNÁ KONTROLA PLYNOVÉHO ZARIADENIA + PROTOKOL MOTOROVÝCH VOZÍKOV - POVINNÁ 1X ZA ROK

Každý majiteľ motorového vozíka musí zabezpečiť jeho pravidelnú technickú kontrolu v súlade s STN 3691. Pokiaľ ste majiteľom motorového vozíka poháňaného plynom LPG alebo CNG, je nutné zabezpečiť aj kontrolu tohto vybavenia motorového vozíka.

Plynové zariadenie po namontovaní do vozíka a po každej oprave, alebo rekonštrukcii sa musí podrobiť technickej kontrole. Na vozíkoch na plyn v prevádzke sa musí vykonávať pravidelná technická kontrola plynového zariadenia, a to vždy do jedného roka od predchádzajúcej kontroly. Technické kontroly plynových zariadení sa vykonávajú podľa technologického postupu určeného výrobcom plynových zariadení, súčasťou technickej kontroly je vždy skúška tesnosti a pevnosti, a protokol s revíznou správou (Vyhl.116/1997 Z.z. MinDPaT SR, časť č.5, §82.)

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na vozíkoch s plynovým zariadením pravidelné vizuálne prehliadky plynového zariadenia a kontroly tesnosti. Lehota kontroly plynového zariadenia nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac. Eviduje sa v knihe kontrol tesnosti a funkčnosti plynového zariadenia motorového vozíka (Vyhl.208/1991 Zb SUBP a SBÚ, §8, časť 4.)

Prevádzkovateľ vozíka poháňaného plynom musí viesť o technických a tlakových kontrolách evidenciu.