ŠKOLENIE POVERENÝCH OSÔB PODĽA STN 26 8805

Každá firma, ktorá prevádzkuje motorový vozík musí mať podľa STN 26 8805 písomne poverenú osobu ako poverenú osobu. STN 26 8805 určuje aj jej povinnosti. Uvedená osoba musí byť poučená, preškolená o svojich povinnostiach a súvisiacich predpisoch. Zabezpečovanie školení a dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri práci s vysokozdvižným vozíkom by malo byť riešené v rámci systému riadenia v každej firme či organizácii.