ŠKOLENIE VODIČOV MOTOROVÝCH (VYSOKOZDVIŽNÝCH) VOZÍKOV

  • základné školenie-kurzy vodičov/obsluhy/ VZV podľa STN 26 8805
  • opakované školenie vodičov/obsluhy/VZV podľa normy STN 26 8805 - povinné 1x za rok
  • aktualizačná odborná príprava-AOP vodičov/obsluhy/VZV podľa STN 26 8805 - povinná každý piaty rok.Bez AOP po piatich rokoch preukaz stráca platnosť.
  • výmena starých VMV preukazov za nové "EU preukazy"

Základné školenie

  • Pri základnom školení sa jedná sa o teoretické aj praktické zaučenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov. Budúci obsluhovatelia sa oboznámia so základnými konštrukčnými prvkami vozíkov, spoznajú funkcie motorových vozíkov vzhľadom na bezpečnú prevádzku. Taktiež budú oboznámení s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, dosiahnu vyhovujúcu zručnosť v ovládaní motorového vozíka a v manipulácii s materiálom
  • Je určené záujemcom o získanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti oprávňujúcej k vykonávaniu činností súvisiacich s obsluhou motorových vozíkov. Do kurzu môže byť zaradený záujemca vo veku nad 18 rokov s doloženým dokladom od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu motorových vozíkov

Opakované školenie

  • Opakované školenie a aktualizačná odborná príprava slúži k obnoveniu odborných vedomostí obsluhy motorových vozíkov, k ich doplneniu o nové právne predpisy, oboznámenie s pracovnou úrazovosťou a podmienkami u zamestnávateľa, odstránenie nevhodných návykov, prehĺbeniu znalostí o bezpečnej a ekonomickej prevádzke motorových vozíkov. Vzdelávanie sa vykonáva v súlade s STN 26 8805.
  • Je určené pre obsluhu motorového vozíka, ak od posledného školenia ešte neuplynulo 12 mesiacov.
  • Preukaz bez opakovaného školenia po roku stráca platnosť

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie na školenie vo formáte .doc alebo .pdf